Přeskočit navigaci
Společnost, politika, kultura, filosofie
28.září 2022
Spravujete webové stránky? Obohaťte je obsahem z Glos.
 

Nepřátelství vůči Židům ve středověku

Diskuse k textu  |  13 příspěvků (9 - 13)

Výřez z první strany středověkého protižidovského pamfletu, znázorňující židy, páchající bestialityPři každém zkoumání nepřátelství vůči Židům během onoho období, označovaného obecně jako "evropský středověk", se svévolně vynořuje otázka, zdali - případně do jaké míry - je toto nepřátelství srovnatelné s antisemitismem následujících staletí. Odpovědi na tuto otázku se různí. Zatímco někteří badatelé považují nepřátelství vůči Židům za určitou historickou konstantu v křesťanské Evropě, jež sice nabývá různých podob, vposledku však zůstává stále táž, jiní úporně zdůrazňují rozdíly a dokonce terminologicky rozlišují mezi starším "nepřátelstvím vůči Židům" a "antisemitismem" 19. a 20. století. Aniž bych si činil nárok na vyřešení této otázky, mělo by následující pojednání umožnit srovnání a představit různé aspekty středověkého nepřátelství vůči Židům. Zjistíme při tom, že nepřátelství vůči Židům nebylo ve středověku žádnou neměnnou konstantou - ani původně vrozenou ani neměnnou ve svém způsobu vyjádření - nýbrž že v průběhu staletí nabíralo rozličné osobité a charakteristické formy, aby je nakonec takzvaný středověk přenechal následující éře jako dědictví.

Podklad každého setkání a rozmíšky mezi Židy a křesťany byl ve středověku určován náboženským pozadím, jemuž náležela mnohem větší hodnota, než se člověk ve 20. století může domnívat. Náboženství nebyla soukromá záležitost, nýbrž úhelný kámen celého společenského života. Rozdíly v náboženských postojích se musely projevit daleko za oblastí toho, co popisujeme slovem "víra". Zasahovaly přímo a bezprostředně do každodenního života. Zdůraznění náboženského pozadí protivníka vysvětluje, proč z rozmíšek nad jednotlivými otázkami zněl lehce rozhořčený nebo patetický tón a proč diskuse zůstávaly většinou dvěma paralelně probíhajícími monology: každý se domníval vlastnit tu jedinou, božskou pravdu a nemohl pochopit, proč jeho partner nechce uznat ani ty "nejzákladnější skutečnosti".


Číst celý text


 bez náhledu 
Utrpení Židů je veskrze pochopitelnou věcí.
Jan Bílek (7.2.2006 17:54:41)
Je to jeden nekonečný důkaz o minulém, současném i budoucím nezdaru myšlenky multikulturní společnosti. Už slovo společnost definuje zcela jasně, že se jedná o občany, kteří mají něco společného: národnost, jazyk, kulturu, společenské zvyky. Doufat, že může s úspěchem fungovat společnost slepená z "obcí" velice odlišných, je marné. Kdokoliv přišel odněkud do Evropy a nedokázal se asimiloval do stávající společnosti, byl vždy považován za cizí a nežádoucí prvek. Nikde to nefunguje, pohleďte na naše problémy s Romy nebo problémy s Afroameričany či Mexičany v USA. To, co prožili Židé nejspíše čeká i jejich blízké příbuzné, Araby, pokud si budou chtít ponechat svoji odlišnost. Možná se ale pokusí podniknout něco, k čemu se Židé neodhodlali: převzít moc a vnutit ostatním své náboženství a kulturu. V některých částech Austrálie se o to již pokusili. Jak se k tomu postaví Evropa, ví jen Bůh.
Ahaswebovy noviny
Reagovat
Dějiny sudetských židů
B (21.9.2005 15:50:24)
Dějiny sudetských židů
http://bruntal.net/view.php?cisloclanku=2005050901
Reagovat
Nesouhlas?
Martin Schlemmer Pošta (5.9.2005 20:08:45)
Nejdříve k panu Neubauerovi - těžko s něčím nesouhlasit, jeho příspěvek nemá hlavu ani patu a tomu, čemu lze rozumět, se rozumět nechce. Eufemisticky řečeno - pan Neubauer chtěl vyjádřit mnoho myšlenek naráz, ale nespletl je do souvislé výpovědi.

Pane Mosesi, nejedná se o výtah z knihy, nýbrž o překlad jedné kapitoly ze sborníku Antisemitismus - Von der Judenfeindschaft zum Holocaust, vydaného nakladatelstvím Bundeszentrale für politische Bildung. Další kapitoly postupují chronologicky v mapování nenávisti vůči Židům a antisemitismu až do období po 2.světové válce.
Z obsahu vybírám:
Reinhard Rürup: Emanzipation und Antisemitismus: Historische Verbindungslinien (Emancipace a antisemitismus: Historické spojnice)
Werner Jochmann: Struktur und Funktion des deutschen Antisemitismus 1878-1914
Walther Hofer: Stufen der Judenverfolgung im Dritten Reich 1933-1939 (Stupně pronásledování Židů ve Třetí říši 1933-1939)
Wolfgang Scheffler: Wege zur "Endlösung" (Cesty ke "konečnému řešení")
Herbert A.Strauss: Der Holocaust - Reflexionen über Möglichkeiten einer wissenschaftlichen und menschlichen Annäherung (Holokaust - Reflexe o možnostech vědeckého a lidského nahlédnutí)
Reagovat
Nesouhlas
Petr Moses (5.9.2005 19:17:30)
Nesouhlasím s příspěvkem pana Neubauera.
Díky za výtah z knihy.
Reagovat
antisemitismus
Jiří Neubauer (16.8.2005 13:35:05)
Antisemitismus

Jo to je citlivé téma,zvláště pro židy.Mám pocit že se jim zřídka kdy dá cokoli vytknout.Nevím zda je to jejich rasová nátura,to co tak těžce snáší jakoukoli oponenturu.
No ale máme tu svobodu slova a já si říkám proč jí nevyužít.Tak že židé,no nevím někdo říká že je to jen vyznání,někdo jiný zase že národnost,já se však domnívám že tohle je úplně jedno,soudím jejich projev a vnitřní politiku,vlastně se jedná o dekadenci charakteru,kterou tak často využívají k proti plemenné ,proti arijské výchově svého kosmopolitního národa.
Nebojím se jich ač není na škodu být ostražitý,bych nepolíbil toho jež též rád líbe jedovaté mrchy.No není nic zvláštního na tom že žid je stejný jako mi všichni,ale žid může být kdokoli z nás samých,ne nemíním rasu,mírně řečeno čtenáře kabaly,lékaře,obchodníka.
No vlastně jím mohu být i já sám,ale co na tom sejde,udržuji li ve svém nitru čistotu.
Zem ve které se dnes skýtá mnohem více kultur,než byla původní (jenž je tímto potlačována)
Je otevřena kde komu víc než tisíc let a to je příčinou toho jaké zde mají židé zázemí,vlastně jsou i oprávněným zákonodárcem jiným národům.Spojené státy jsou nám odstrašujícím příkladem co potlačené kultury se týče.
Židé říkají že je jim dáno vládnout,jo je faktum originále že jsou ve většině případů
Vzdělaní na tolik aby se jejich bytí pak rovnalo původní vůli,kterou jim připomínají v synagogách pokaždé a v každé metafoře.Nejzajímavější jest stává li se žid existencionalistou,hm tak často pak plive jed v alegoriích své nespolečenské morálky.Je to nejspíš jeho zhouba,stává li se filosofem,leč je li poctivý tento žid i v transcendentální tvorbě,pak nutně musí dojít k tomu kdo vlastně je a jakou úlohu zaujímá ve společnosti.
To je asi velmi trpké když se celý jeho život tváří jako ukřivděný anděl no a potom dojde k tomu že je vlastně identifikovaná nestvůra jenž bolestně přesvědčuje své okolí k tzv.pravdě.Jak se potom zachová a jak k němu promlouvá lidské svědomí a má nějaké?
No přestává být filosofem a stává se obětí vlastní prozřetelnosti,která ho vede k dalším alegoriím s tím že nyní mají vyvrátit to k čemu tak pracně došel.Jak si poradil Kafka v moři existencionalismu? Není tajemstvím že v tom samém důsledku začal psát nudnou beletrii.Nebudu zde ani uvádět další konkrétní úkazy ryzého židovství v naší společnosti ač je jich mnoho.Lid se bojí pravdy a vlastních myšlenek a skrytě každý dobře ví že stavět se etniku na odpor není v dobrém smyslu důsledné a je to vlastně hrubě nedemokratické .Nemám nic proti demokracii jíž myslel antický autor Demokritos ,ale v moderní Evropě je
Další myšlenkou zvrácenou od její vlastní podstaty,židem v židovství. Vlastně je to jen další způsob jak umravnit národ k obrazu svému.No on vlastně komunismus je opakem demokracie úplně v něčem jiném než společnost chápe a než jí bylo dáno na vědomí.Marx byl žid a vymyslel si teorii která umožní jeho národu lehčí bytí ve společnosti.Tato idea měla připravit společnost na jejich působení v ní samé a odvrátit jí od posavadních předsudků.
Kdo však mohl počítat s tím že se myšlenky ujme idiot,zvrhne ji ještě více,dá jí pak politické hodnoty a tak jí učiní nesmrtelnou,ach jo.No taková idea se nelíbí ani tvůrci leč se obrací nejen proti němu,ale proti všem.Ne že by židům sešlo na bližních,ale určitě se jich dotklo to že idea ztratila společenské uznání,prestiž a vlastně postrádá jakoukoli hodnotu která by jim byla platná.O židech nelze smýšlet v dobrém,smýšlíme li tak abychom byli poctivý k pravdě.
Neodpustitelným defektem židovského humanismu jest že bratr uhodí bratra,když prozře a ukáže prstem právě na žida.To raději budeme tupě hanět primitivy se žlutou,černou či jinou barvou pletí,tak to ještě společnost snese,leč je to jen rasismus a nepoukazuje na skutečného parazita.Namísto žida uhodíme li negra,kdosi jen pokárá a tj. vše za dosti učinění.Cikány haním tedy méně,neb jsou na tolik primitivní aby si uvědomili vlastní parasitismus,ale žid
Parasituje skrytě a hlavně s velmi pečlivou vědomostí účelu.Proto nám tak často přijde zvláštní když někdo kárá právě židy a staví se tak slepé společnosti na odpor.Tomu se ale těžko dá říci nenávist,nýbrž věrnost,vlastenectví a nad to hlavně a především láska k bližním svým.Hitler to pohnojil nejvíce,dal židům triumf takové hodnoty,že z ní žijí lépe než ostatní.Dojde li na to,žid se nikdy neostýchá odkazovat se na křivdy dějin a holocaustu.
Spočívá v tom jeden z nejdůležitějších prostředků k obraně své zkaženosti.Dalšími nesmysly
Hnojí tento artefakt hnutí zvané skinheads a židé mají stále větší prestiž.Poukazování a sentence holohlavé mládeže pobuřují společnost na tolik že si pak není schopná připustit
V čem se vlastně skýtá jejich bytí.Měli by jsme vědět s kým tu žijeme ve spol už tolik let.
Kdo je vinen kvalitou naší společnosti a korupce jejího mravu.

(přišlápnutý červ se kroutí,to je chytré,tak předejde tomu že bude znovu přišlápnut – Friedrich Nietzsche)
Reagovat